ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ค  (อ่าน 18 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ diorarmani2000

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 50,976
  • ดูรายละเอียด
เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา ปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1061

เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง เก็งข้อสอบพร้อมเฉลย ครบทุกวิชา
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.วรวัติ กิติวงค์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนหน้า 240 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.05 x 25.40 ซ.ม.
 
"สรุปเนื้อหา เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งภาค ก และภาค ข รวมทุกวิชาในเล่มเดียว"
ได้แก่ หมวดความรอบรู้, หมวดความสามารถทั่วไป, หมวดความรู้เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู รวมถึงหมวดความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู พร้อมหมวดภาษาอังกฤษ
 
บทนำ  ครูผู้ช่วยคืออะไร
  เขตพื้นที่ที่บรรจุในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
  การย้ายสถานศึกษา
  ครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง
 
บทที่1 ความสามารถทั่วไป
   
 ความสามารถด้านตัวเลข
 • ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง ก[/*]
 • ผลบวกของจำนวนนับที่ไม่ได้เริ่มจาก 1[/*]
 • ผลบวกของเลขจำนวนเรียงกันที่เป็นเลขคู่ หรือเลขคี่[/*]
 • จำนวนเสาที่ปักตามเส้นรอบวง[/*]
 • จำนวนเสาที่ปักตามแนวเส้นตรง[/*]
 • การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์[/*]
 • การคำนวนอายุ[/*]
ตัวเลขแบบอนุกรม
 การคำนวณร้อยละ เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน
 การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย
 การให้เหตุผลเชิงสรุปความ
 การให้เหตุผลทางภาษา
 วลีและประโยค
 
การใช้คำราชาศัพท์
 • การใช้ทรง[/*]
 • การใช้คำ พระบรม/พระบรมราช,พระราช,พระ[/*]
 • ตัวอย่างคำราชาศัพท์[/*]
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บททที่ 1 พร้อมเฉลย
 
บทที่ 2 ภาษาอังกฤษ
 
 Parts of Speech
 • Noun[/*]
 • Pronoun[/*]
 • Verb[/*]
 • Adjective[/*]
 • Adverb[/*]
 • Preposition[/*]
 • Conjunction[/*]
 • Interjection[/*]
Tense
 • โครงสร้างทั้ง 12 Tense[/*]
 • กฎโครงสร้างของ Tense พื้นฐาน[/*]
 • การเปลี่ยนแปลงของ Tense ในเบื้องต้น[/*]
 • ข้อควรรู้[/*]
 • อ่าน แปล และบอกชื่อ Tense[/*]
เก้งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 2 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่ 3  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม
  คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการศึกษา
 
 มาตรฐานวิชาชีพครู
 • มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ[/*]
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู[/*]
 • มาตรฐานของการปฏิบัติตน[/*]
สมรรถนะวิชาชีพครู
 • องค์ประกอบของสมรรถนะ[/*]
 • ประเภทของสมรรถนะ[/*]
 • สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.[/*]
 • สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของ สพฐ.[/*]
วินัยของข้าราชการครู
 • ความหมายของวินัยข้าราชการครู[/*]
 • โทษทางวินัยมี 5 สถาน[/*]
 • การผิดวินัยไม่ร้ายแรง[/*]
 • การผิดวินัยร้ายแรง[/*]
การดำเนินการทางวินัย
 • หลักการดำเนินการทางวินัย[/*]
 • ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย[/*]
 • เหตุลดหย่อนโทษ[/*]
 • การงดโทษ[/*]
 • ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ[/*]
 • การอุทธรณ์[/*]
 • การร้องทุกข์[/*]
 • ข้อควรคำนึงในการลงโทษทางวินัย[/*]
อุดมการณ์ของครู
 • ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของไทย[/*]
 • คุณลักษณะของครู[/*]
 • คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ[/*]
 • หน้าที่ของครูที่จำเป็นมากที่สุด[/*]
 • การกระทำของครูที่สังคมไม่ชอบ[/*]
 • การกระทำของครูในสังคมชอบ[/*]
 • ความบกพร่องของครู[/*]
 • สิ่งที่ครูไม่ควรกระทำ[/*]
 คุณธรรมสำหรับครู
 • พรหมวิหาร 4[/*]
 • อิทธิบาท 4[/*]
 • ฆราวาสธรรม 4[/*]
 • โลกบาลธรรม[/*]
 • ธรรมที่ทำให้งาม[/*]
 • สังคหวัตถุ 4[/*]
 • สัปปุริสธรรม 7 [/*]
 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • การพัฒนาคุณภาพ[/*]
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพ[/*]
 • การประเมินและรับรองคุณภาพ[/*]
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน[/*]
เก็งข้อสอบครูผู้ชวย บทที่ 3 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่ 4 กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
  สรุปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานสำคัญ
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญ[/*]
 • ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญ[/*]
 • รูปแบบการศึกษา[/*]
 • การศึกษาภาคบังคับ จำนวน 9 ปี(ป.1-ป.3)[/*]
 • แนวการจัดการศึกษา[/*]
 • การบริหารและการจัดการศึกษา[/*]
 • สภาการศึกษา[/*]
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546[/*]
 • การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ[/*]
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546[/*]
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547[/*]
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546[/*]
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551[/*]
 สรุปประเด็นสำคัญกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
 • ระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยเวลาการทำงาน[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[/*]
 • ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา[/*]
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการพ.ศ.2555[/*]
ตัวอย่างข้อสอบที่น่าสนใจ
  เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 4 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่5 ความรอบรู้ทั่วไป
   
สรุปสาระสำคัญของนโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันโอชา
 • นโยบายที่แถลงไว้มีทัง้หมด 11 ด้าน[/*]
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหม่ล่าสุด
 • จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา[/*]
 • นโยบายด้านการศึกษา[/*]
 • นโยบายการปราบปารมการทุจริต[/*]
 • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[/*]
 • DLIT มี 5 รูปแบบ (5 Module)[/*]
 นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ (Moderate Class More Knowledge)
   
  นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
 • วิสัยทัศน์[/*]
 • มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ[/*]
 • รายการที่จัดสรรให้ฟรีมี 5 รายการ[/*]
 • การจัดหาหนังสือเรียน[/*]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545-2559) และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
   
ระบบการพัฒนาโรงเรียนของ สพฐ.
 • โรงเรียนในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)[/*]
ทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21
   
  ค่านิยม 12 ประการ
 • บทอาขยานค่านิยม 12 ประการ[/*]
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 
 ลักษณะการสอบ
 • การสอบ PISA[/*]
 • การทดสอบ O-NET[/*]
 • การสอบ GAT[/*]
 • การสอบ PAT[/*]
 • การสอบอื่นๆ[/*]
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 • คำขวัญอาเซียน[/*]
 • สัญลักษณ์อาเซียน[/*]
 • สำนักเลขาธิการอาเซียน[/*]
 • เลขาธิการอาเซียน(ASEAN Secretary-General)[/*]
 • ประธานอาเซียน[/*]
 • การประชุมสุดยอดอาเซียน[/*]
 • ปฎิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration)[/*]
 • ข้อมูลเศรษฐกิจอาเซียน[/*]
 • เขตการค้าเสรีอาเซียน[/*]
 • ชื่อเต็มของประเทศสมาชิกอาเซียน[/*]
 • ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน[/*]
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • มูลนิธิชัยพัฒนา[/*]
 • โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช[/*]
ความรู้ทั่วไป
 • วันสำคัญที่ครูควรครู[/*]
 • สถานศึกษา 3D[/*]
 • ห้องสมุด 3D[/*]
 • กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรคร้ายแรงห้ามบรรจุเข้ารับราชการ[/*]
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[/*]
 • กิจกรรม Bike for Mom 2015[/*]
 • อุทยานประวัติศาสตร์ "อุทยานราชภักดิ์"[/*]
สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[/*]
 • คณะรัฐมนตรี[/*]
 • สภาปฎิรูปแห่งชาติ[/*]
 • คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ[/*]
 • สรุปหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ[/*]
เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 5 พร้อมเฉลย
 
 
บทที่ 6 หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน
   
 การพัฒนาหลักสูตร
 • ความหมายของหลักสูตร[/*]
 • องค์ประกอบของหลักสูตร[/*]
 • การพัฒนาหลักสูตร[/*]
 • ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร[/*]
หลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย
 • พุทธศักราช 2503 [/*]
 • พุทธศักราช 2521[/*]
 • พุทธศักราช 2533[/*]
 • พุทธศักราช 2544[/*]
 • พุทธศักราช 2551[/*]
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551[/*]
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
  การสอนผังมโนทัศน์
  การสอนแบบกาเย่
 
   การสอนแบบ 4 MAT
 • ขั้นตอนการสอน[/*]
การสอนแบบ CIPPA
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Cooperative Learning )
  การสอนแบบสร้างเรื่อง ( Storyline Model)
  การสอนแบบบูรณาการ (Integration)
 
  การสอนแบบโครงงาน
 • ประเภทของโครงงาน[/*]
 • ขั้นตอนการทำโครงงาน[/*]
การสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)
  การสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
  เทคนิคการสอนแบบหมวก 6 ใบ
 
   เทคนิคการสอนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 [/*]
 • กระบวนการทางปัญญา[/*]
 • กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E[/*]
 • บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ (แนวคิการสอน IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล)[/*]
 การพัฒนาการคิด
 • ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการคิด[/*]
 จิตวิทยาการศึกษา
 • พฤติกรรมของมนุษย์[/*]
 • ขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษา[/*]
 • การจูงใจ (Motivation)[/*]
 • การเรียนรู้[/*]
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ควรรู้
 • ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์[/*]
 • ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์[/*]
 • ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้ของวัตสัน[/*]
 • ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสัมพันธ์เชื่อมโยงของเธอร์นไดค์[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลท์[/*]
 • ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์[/*]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรุนเนอร์[/*]
 • ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)[/*]
 • ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ด[/*]
 • ทฤษฎีลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม[/*]
 • ทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล[/*]
  เมตาคอกนิชัน (Metacognition)
   การแนะแนว
 • ประวัติการแนะแนว[/*]
 • ความหมายของการแนะแนว[/*]
 • ประเภทของการแนะแนว[/*]
 • บริการแนะแนว[/*]
 •  [/*]
  บทที่ 7 การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีการศึกษา
  หลักการวัดและเมินผลการศึกษา
 
    สรุปการประเมินผล
 • จุดมุ่งหมายของการประเมินผล[/*]
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล[/*]
 • ประเภทของการวัดผล[/*]
 • ระดับของการวัด[/*]
 • แบบทดสอบความรู้[/*]
 • คุณภาพของเครื่องมือ[/*]
 • ควาตรง (Validity)[/*]
 • ความเชื่อมั่น (Reliability)[/*]
 • ความยาก (Difficulty)[/*]
 • อำนาจจำแนก (Discrimination)[/*]
 • ความเป็นปรนัย (Objectivity)[/*]
  การวิจัยทางการศึกษา
 • จุดมุ่งหมายของการศึกษา[/*]
 • ประเภทของการวิจัย[/*]
 • การวิจัยเชิงปฎิบัติการ[/*]
 • การวิจัยและพัฒนาการศึกษา[/*]
 • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย[/*]
 • การวิเคราะห์ข้อมูล[/*]
 • การเขียนราบงานการวิจัย[/*]
 • ข้อสำคัญของการวิจัย[/*]
 • ฝึกวิเคราะห์การวิจัย[/*]
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • เทคโนโลยี (Technology)[/*]
 • ข้อมูล (Data)[/*]
 • สารสนเทศ (Information)[/*]
 • คำศัพท์สำคัญ[/*]
 • [/*]
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล [email protected] 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)